Soraka

Soraka Champion

the Starchild260 Rp icon

Current RP price

450 Ip icon

Current IP price

N/A

Last champion sale

N/A

Days since last champion sale
N/A

Skins


Pajama Guardian Soraka
1350 RP Rp icon


N/A
Days since last sale


Order of the Banana Soraka
750 RP Rp icon


353
Days since last sale
2018-07-02


Winter Wonder Soraka
Legacy

Not available


Reaper Soraka
Legacy

1688
Days since last sale
2014-11-05


Divine Soraka
975 RP Rp icon


290
Days since last sale
2018-09-03


Star Guardian Soraka
1350 RP Rp icon


N/A
Days since last sale


Program Soraka
1350 RP Rp icon


144
Days since last sale
2019-01-27


Dryad Soraka
520 RP Rp icon


255
Days since last sale
2018-10-08


Celestine Soraka
975 RP Rp icon


216
Days since last sale
2018-11-16