Soraka

Soraka Champion

the Starchild260 Rp icon

Current RP price

450 Ip icon

Current IP price

N/A

Last champion sale

N/A

Days since last champion sale
N/A

Skins


Celestine Soraka
975 RP Rp icon


1076
Days since last sale
2018-11-16


Reaper Soraka
Legacy

2548
Days since last sale
2014-11-05


Order of the Banana Soraka
750 RP Rp icon


1213
Days since last sale
2018-07-02


Nightbringer Soraka
Legacy

Not available


Pajama Guardian Soraka
1350 RP Rp icon


N/A
Days since last sale


Dawnbringer Soraka
Legacy

Not available


Winter Wonder Soraka
Legacy

Not available


Divine Soraka
975 RP Rp icon


1150
Days since last sale
2018-09-03


Star Guardian Soraka
1350 RP Rp icon


N/A
Days since last sale


Program Soraka
1350 RP Rp icon


1004
Days since last sale
2019-01-27


Dryad Soraka
520 RP Rp icon


1115
Days since last sale
2018-10-08