Maokai

Maokai Champion

the Twisted Treant880 Rp icon

Current RP price

4800 Ip icon

Current IP price

2018-11-23

Last champion sale

1162

Days since last champion sale
Availble very soon

Skins


Meowkai
1350 RP Rp icon


1414
Days since last sale
2018-03-16


Totemic Maokai
520 RP Rp icon


1288
Days since last sale
2018-07-20


Worldbreaker Maokai
Legacy

Not available


Victorious Maokai
Legacy

Not available


Festive Maokai
Legacy

3698
Days since last sale
2011-12-14


Haunted Maokai
Legacy

3381
Days since last sale
2012-10-26


Goalkeeper Maokai
750 RP Rp icon


2076
Days since last sale
2016-05-23


Charred Maokai
975 RP Rp icon


1041
Days since last sale
2019-03-24