Maokai

Maokai Champion

the Twisted Treant880 Rp icon

Current RP price

4800 Ip icon

Current IP price

2018-11-23

Last champion sale

829

Days since last champion sale
Availble very soon

Skins


Meowkai
1350 RP Rp icon


1081
Days since last sale
2018-03-16


Worldbreaker Maokai
Legacy

Not available


Totemic Maokai
520 RP Rp icon


955
Days since last sale
2018-07-20


Victorious Maokai
Legacy

Not available


Festive Maokai
Legacy

3365
Days since last sale
2011-12-14


Haunted Maokai
Legacy

3048
Days since last sale
2012-10-26


Goalkeeper Maokai
750 RP Rp icon


1743
Days since last sale
2016-05-23


Charred Maokai
975 RP Rp icon


708
Days since last sale
2019-03-24